pneuservisné služby od roku 1990

Zákaznícky servis
0908 592 246

Obchodné podmienky

Verzia pre tlač

1. OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva tovar výhradne elektronickou formou prostredníctvom nákupného systému vytvoreného na stránke www.no1pneu.sk. Objednávka bude predávajúcim akceptovaná a následne plnená v prípade, že kupujúci pravdivo vyplní všetky povinné údaje objednávkového formulára, ako napríklad:

 • druh, množstvo a cenu tovaru
 • meno a priezvisko kupujúceho
 • fakturačnú adresu
 • adresu dodania tovaru
 • telefonický a e-mailový kontakt

2. KÚPNA ZMLUVA

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.
Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

3. ZMLUVNÉ STRANY

PREDÁVAJÚCI:

 • No1 pneumatiky
 • Tomáš Bugár
 • Č.ž.reg:210/16847
 • sidlo: Mlynká 307/5 Dunajská Streda 929 01
 • ICO:40810500
 • DIC:1070472436

KUPUJÚCI:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu, tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

4. DODACIE PODMIENKY

Tovar je odosielaný kupujúcemu na uzemí Slovenskej republiky do 2-7 pracovných dní od odoslania objednávky predávajúcemu. Ak je objednávka predávajúcemu odoslaná po 14,00 hod. doobeda, 2-7-dňová dodacia lehota začína plynúť najbližší pracovný deň. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Ak predávajúci nemôže odoslať tovar do 7 pracovných dní, je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak s termínom dodania dlhším ako 7 dni nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do 24 hodín e-mailovou správou.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru.

6. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka, je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby. Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, ak je to možné, alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, kupujúci má právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo na vrátenie peňazí. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu predávajúceho. Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - FYZICKÉ OSOBY

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo odčítať z celkovej sumy, ktorú bude poukazovať na účet kupujúceho, náhradu škody ktorá mu vznikla za dopravu tovaru ku kupujúcemu a to paušálne 12 € (361,51 Sk) bez DPH za predpokladu že dodal kupujúcemu tovar v zmysle objednávky.

V prípade ak kupujúci odmietne prevziať tovar od dopravcu ,vzniká predávajúcemu právo vystaviť kupujúcemu faktúru za dopravu vo výške 12 € (361,51 Sk) bez DPH za predpokladu, že dodal kupujúcemu tovar v zmysle objednávky. Kupujúci je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od jej vystavenia.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám však mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:

 • Vaše identifikačné a kontaktné údaje,
 • údaje o Vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Viac info na stranke Ochrana osobných údajov.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.